Střed bývá tou nejžádanější lokalitou v každé metropoli, městě, městysu a vlastně i na vesnici. Již v raném středověku se přece ta nejdůležitější stavba – tedy hrad – budovala zásadně uprostřed města.

Brněnská Masarykova čtvrť je onou dodnes velice žádanou lokalitou – zejména pro život. Kousek od úplného centra města a přesto tak klidná, že máte pocit, že jste najednou projeli nějakou časovou bránou a ocitli se v dobách první republiky – všude velká spousta zeleně se secesní architekturou tak okouzlující, až vám bere dech – domy pokryté břečťanem, arkýřová okna. Zachovat podobu této městské části po celá desetiletí, kdy Brno dospívalo a rozpínalo se zejména po stránce obchodní, jistě nebylo jednoduché. Vývoji se však úplně zabránit nedá a vzhledem k našim potomkům a jejich potomkům by ani nebylo správné, abychom čas zastavili úplně.

Sdružení Zdravý Střed vzniklo za účelem řešit témata a projekty týkající se právě Masarykovy čtvrti. Cílem sdružení není prodat tuto krásnou lokalitu developerům, vystavět tam nákupní centra či z toho udělat druhou letenskou pláň vhodnou leda tak pro cirkusy – to v žádném případě. Ale lukrativní lokalitu nedefinuje pouze prvorepubliková architektura a velká travnatá plocha. V průběhu vývoje města Brna se v Masarykově čtvrti vystavělo mnoho kolejí a fakult náležících k jedné z nejžádanějších vysokých škol v Evropě – Masarykově univerzitě. Kvůli ní se do Brna sjíždějí studenti z mnoha zemí po světě. A právě studenti – ať už ti čeští, nebo ti zahraniční – jsou tou budoucí generací, kterou bychom si měli hýčkat, pro níž bychom měli město včetně jeho středu zvelebovat.

Sdružení Zdravý Střed je zastoupeno občany žijícími v této části města Brna – lidmi, kteří milují lokalitu, v níž vyrůstali, ale zároveň se nebrání pokroku a chtějí Masarykovu čtvrť pozvednout ještě výš – zejména po stránce sociální vybavenosti. Nedotčenosti této městské části si váží, ale vědí, že by ze sebe dokázala vydat ještě mnohem více, aniž by to jakkoliv pošramotilo její krásu a kouzlo.

Střed města je jako srdce, které tluče – srdce, bez něhož by nebyl život. Cílem sdružení je postarat se o to, aby toto srdce bylo zdravé.

V případě zájmu o podrobnější informace o sdružení si prosím přečtěte stanovy, viz níže.

Stanovy občanského sdružení Zdravý Střed, o.s.

Čl. 1
Název, forma a sídlo

Občanské sdružení Zdravý Střed, o.s (dále jen „sdružení“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Má sídlo na adrese Rybkova 31, 602 00 Brno.

Čl. 2
Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, vzniklým podle zák. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.

Čl. 3
Základní cíle sdružení

Základními cíli sdružení jsou zejména:

Čl. 4
Formy činnosti sdružení

Formami činnosti sdružení jsou zejména:

Čl. 5
Členství ve sdružení

 1. Členem sdružení se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky.
 2. Členství vzniká dnem, kdy výbor sdružení rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.
 3. Výbor sdružení o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.
 4. Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru.
 5. Člen sdružení má právo zejména:
  • účastnit se veškeré činnosti sdružení, volit výbor a další orgány sdružení a být volen do těchto orgánů,
  • posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti sdružení,
  • předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti sdružení.
 6. Člen sdružení je povinen zejména:
  • dodržovat stanovy,
  • jednat v souladu se zájmy sdružení,
  • nejednat za sdružení bez výslovně uděleného mandátu,
  • sdělovat výboru sdružení změny údajů uvedených v přihlášce.

Čl. 6
Zánik členství

Členství zaniká na základě písemného oznámení člena sdružení o ukončení členství ve sdružení, dále úmrtím, vyloučením člena sdružení členskou schůzí v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí výborem tyto stanovy porušuje, a dále zánikem sdružení.

Čl. 7
Orgány sdružení

A) Členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem sdružení členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně. Do působnosti valné hromady patří:
  1. schvalování případné změny stanov,
  2. volba případně odvolání výboru sdružení. Členové výboru jsou voleni na pětileté funkční období, přičemž výbor musí být nejméně tříčlenný,
  3. schválení zprávy o činnosti sdružení a zprávy o hospodaření za předcházející období,
  4. určení koncepce činnosti sdružení na další období,
  5. stanovení výše členských příspěvků,
  6. schválení rozpočtu sdružení na příští období,
  7. volba čestné členů sdružení a rozhodování o vyloučení člena sdružení,
  8. rozhodování o změně cílů či zániku sdružení.
 2. Zasedání členské schůze sdružení svolává výbor. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá výbor sdružení náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
 3. Členská schůze přijímá rozhodnutí ¾ přítomných členů v těchto věcech:
  1. změna stanov
  2. zánik sdružení
  3. změna cílů sdružení

V ostatních věcech rozhoduje členská schůze nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

B) Výbor

 1. Činnost sdružení mezi členskými schůzemi řídí výbor, který je výkonným orgánem sdružení a který si volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka.
 2. Výbor rozhoduje o všech věcech týkajících se sdružení, které nejsou vyhrazeny přímo rozhodování valní hromady. Výslovně je výbor oprávněn rozhodovat o běžném vedení a hospodaření sdružení a nabývání a pozbývaní majetku sdružení.
 3. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů, přičemž o podstatných rozhodnutích se pořizují zápisy. V případě rovnosti hlasů předseda výboru nemá rozhodující hlas a rozhodnutí výboru se nepovažuje za přijaté.
 4. Jménem sdružení vždy navenek jedná společně předseda a místopředseda, tak že v případech, kde je předepsána či užita písemná forma, připojí na dokument své podpisy.

Čl. 8
Hospodaření sdružení

 1. Sdružení hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí, příjmy z provozování vlastních či spravovaných zařízení a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty, dotacemi atd. Příjmy z neziskové činnosti budou sloužit k zabezpečení činností sdružení, které prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti sdružení, řádně podložené účetními doklady.
 2. S výsledky hospodaření seznamuje výbor členy sdružení na každé členské schůzi.
 3. V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení

 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
 2. Stanovy byly schváleny na zakládající členské schůzi a účinnosti nabývají dnem registrace sdružení u ministerstva vnitra ČR.
TJ Favorit Brno Kuželkářský klub Moravská slavia BRNO Technika Brno - baseball a softball Hvězdárna a planetárium Brno Starez Sport, a.s. Pell's MTB kriterium Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka